Skogsbruk

Ett modernt skogsbruk

Skogarna binder ihop de spridda åkrarna och ger landskapet en omväxlande karaktär. Markförhållandena är mycket varierande och ger goda växtmöjligheter för många olika trädslag. I syftet att skapa ett skogsbruk karakteriserat vid långsiktighet och stabilitet utnyttjas detta för att framgent reducera stormrisken och den marknadsosäkerhet, som är ofrånkomliga följeslagare när tidsperspektivet är upp till 100 år.
Således konverteras granskogen löpande till olika löv- och exotiska barrträdslag. Målet är att skapa skogar med höga virkesvärden kombinerat med en utveckling av skogarnas ekologiska värden.

 

STORMDRABBAT
Skogsarealen är totalt 760ha och består för närvarande 70 % barrskog och 30 % lövskog med en tillväxt på 8,3 m³sk per ha och år.
1967 härjade en svår storm som främst fällde stora bokskogsbestånd. Detta medförde att nästan halva arealen återplanterades och företrädesvis med barr. 1999 var virkesförrådet uppe i 170 m³sk/ha, när en ny svår storm fällde nära 200 ha skog. (43.000m3).
Skogsbruket är PEFC-certifierat.
Sedan 2007 har skogarna förvaltas av Skåneskogens Utvecklings AB.

granskog