Verksamhetsområden

Jordbruk

Närproducerat spannmål

På den brukade jordbruksarealen varierar höjden över havet mellan 35 och 155 m. Variationen märks i skillnad på klimat och därmed viss olikhet i tid för vårbruk och skörd. Även jordarterna är skiftande, från ganska styv lera till sand och mulljord.

 

Sedan 1975 är omfattande täckdikning och andra jordförbättringar gjorda. Jordbruket drivs utan egna djur. Odlingarna består av spannmål, oljeväxter, sockerbetor och potatis. Jordbruket ligger i EU-region 3, men skördarna är dock betydligt högre än detta indikerar.

 

På delar av de svagare jordbruksarealerna (totalt ca 60ha) är energiskog planterad i form av poppel och hybridasp. Projektet är delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden. Ekonomibyggnaderna är ändamålsenliga och numera i gott skick. Verkstad och maskinhallar finns på Ågerup och i det stora ekonomihuset på Elsagården finns en modern spannmålstork och lager för spannmål och potatis.

 

Bergstäkt

Bergstäkt för infrastuktur i Skåne

På markerna finns ett bergstäkt, tidigare kallad Bellinga Stenindustri, som har brukats sedan 1930-talet.  Cliftion driver nu verksamheten, där bergmassor bryts och krossas till grus. Ett nyligen beviljat täkttillstånd innebär att verksamheten kommer att fortgå under en längre tid framöver och därmed förse bla. Citytunneln med nödvändigt material.

Skogsbruk

IEtt modern skogsbruk

Skogarna binder ihop de spridda åkrarna och ger landskapet en omväxlande karaktär. Markförhållandena är mycket varierande och ger goda växtmöjligheter för många olika trädslag. I syftet att skapa ett skogsbruk karakteriserat vid långsiktighet och stabilitet utnyttjas detta för att framgent reducera stormrisken och den marknadsosäkerhet, som är ofrånkomliga följeslagare när tidsperspektivet är upp till 100 år.
Således konverteras granskogen löpande till olika löv- och exotiska barrträdslag. Målet är att skapa skogar med höga virkesvärden kombinerat med en utveckling av skogarnas ekologiska värden.


Skogsarealen är totalt 760ha och består för närvarande 70 % barrskog och 30 % lövskog med en tillväxt på 8,3 m³sk per ha och år. 1967 härjade en svår storm som främst fällde stora bokskogsbestånd. Detta medförde att nästan halva arealen återplanterades och företrädesvis med barr. 1999 var virkesförrådet uppe i 170 m³sk/ha, när en ny svår storm fällde nära 200 ha skog. (43.000m3). Skogsbruket är PEFC-certifierat. Sedan 2007 har skogarna förvaltas av Skåneskogens Utvecklings AB.

 

Hyreshus

Hus och gårdar renoveras för uthyrning

På Ågerup och Elsagården finns ett antal fd arrendegårdar och några sommarhus, som nu efter hand rustas upp för uthyrning. De som är lämpade hyrs ut som hästgårdar, vilket blivit en mycket populär boendeform i området.

 

Vid intresseanmälan (se under ”Kontakt”).

Jakt, fiske & naturvård

Omsorgsfull naturvård ger rika jakt- och fiskemarker

Biotopen på Ågerup och Elsagården är väl anpassad för det vilda. Marken är kuperad med stora sammanhängande skogsområden och remisser, samt har god tillgång till vatten i form av dammar och öppna diken. Utvalda delar av jordbruksarealen är avsatt för viltåkrar och det stödfodras även vintertid. Detta visar sig i den stora stam av klövvilt som etablerat sig på markerna och här finns både kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Tack vare ett stort antal våtmarker finns mycket goda förutsättningar för fågellivet. Jakten bedrivs i samarbete med TopHunt AB där Mats Jönsson är ansvarig. SLU projekt. Elsagården är en av sponsorerna av ett SLU-projekt för studier av kronhjort.


VÅRTMARKSPROJECT

Hylladammen är en nyanlagd våtmark med ca 4ha vatten och omgiven av nyetablerade betesmarker. Den stog färdig våren -09. Detta projekt har genomförts i samarbete med våtmarkskonsulten Hans von Essen. Lihultsdammarna är 3st vattenspeglar på ca 9ha sammanlagt som har anlagts på gammal betesmark och trädad åkermark. Detta projekt har genomförts av ELkologgruppen genom Torbjörn Davidsson och färdigställdes sommaren -09.


Elsagården har tillsammans ca 100ha betesmarker som arrenderas ut till häst- får- och kreatursägare. Detta är ett sammarbete som bidrar till det levande landskapet.